top of page

Tatsu Ramen

Naked Ramen Bowl, Tatsu Ramen
Egg Break, Tatsu Ramen
Pork Belly, Tatsu Ramen
Pasta Shake, Tatsu Ramen
Ramen Burger
bottom of page